New preprint: Neural Multi-scale Image Compression

by Ken Nakanishi, Shin-ichi Maeda, Takeru Miyato, Daisuke Okanohara,
preprint: arXiv:1805.06386.