New preprint: Scaling dimensions from linearized tensor renormalization group transformations

2021/02/16

Xinliang Lyu, RuQing G. Xu, Naoki Kawashima,
Scaling dimensions from linearized tensor renormalization group transformations,
preprint: arXiv:2102.08136.