New preprint: Magnetization process of the S=1/2 two-leg...

Kazuya Nomura, Yasuhiro H. Matsuda, Yasuo Narumi, Koichi Kindo, Shojiro Takeyama,Yuko Hosokoshi, Toshio Ono, Naoya Hasegawa, Hidemaro Suwa, Synge Todo,
Magnetization process of the S = 1/2 two-leg organic spin-ladder compound BIP-BNO,
preprint: arXiv:1706.08008.